Kamen iz Rosette
Kamen iz Rosette. Foto: Awikimate / CC BY-SA
/

Habemus Online rječnik! – A sada dalje!

foto: Awikimate / CC BY-SA

Konačno je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov prezentirao Online rječnik za gradišćanskohrvatski/nimški. Kasno ali ipak je sada našemu narodu moguće, da brzo prevadja riči iz jednoga jezika na drugi. Mimo su vrimena, kade su teksti mladih sve već glušili tako kot da bi je negdo iz Hrvatske pisao. Sada i prevadjamo u internetu “po našu”.

Za to, da to nije bilo dugo moguće (iako imamo tiskane podloge) su hrvatska društva dostala dost kritike. ZIGH je imao “prednost”, da društvo zapravo nije tako poznato, tako da se je kritika čudakrat deponirala kod funkcionarov društav, ka su već poznata.

Kot informatičar ne vidim samo jednu aplikaciju (=rječnik), ka je sada dostupna, nego vidim bazu podatkov, ka bi se mogla koristiti za daljnje projekte.

Da bi to bilo moguće, bi bilo važno, da su postojeći podatki dostupni svim zainteresiranim (društvam). Ne mislim sada na to, da se more rječnik slobodno koristiti na web-stranici ZIGH-a, nego mislim na datarnicu s riči, prijevodi, deklinacijami i konjugacijami. To bi morao biti prvi projekt takozvane open data inicijative za gradišćanskohrvatsku zajednicu.

Open data (otvoreni podatki) se zovu podatki, ki se smu koristiti i širiti od svakoga za bilo ke svrhe. Ograničenje korišćenja su ipak moguće. Na primjer što se tiće imenovanje autora ili da se stavi uvjet, da se rezultati projekta na temelju otvorenih podatkov opet publiciraju kao otvoreni podatki.

Za Gradišćanske Hrvate bi to značilo, da se sve zbirke podatkov, ki nastaju u projekti, ki su financirani iz sredstav za narodne grupe, stavili na raspolaganje i drugim projektom za narodnu grupu, ako se imenuje autor (društvo) i da se novi rezultati opet stavljaju na raspolaganje drugim (društvam). Ne samo ZIGH bi imao zanimljive zbirke podatkov, nego i HKD i HKDC.

Open data inicijativa bi omogućila već inovacije, posebno na tehničkom sektoru, kade imaju Gradišćanski Hrvati dosta potriboće za nadoknadu.

2 Comments

Piši komentar

Your email address will not be published.