//

Varoš Beč neće podupirati Okto-TV: “Mi emitiramo do zadnje sekunde.”

Stadt Wien bleibt bei Förderstopp für Okto

Grad Beč ostaje pri svojoj odluki prekinuti podupiranja bečanskomu Community-TV-u, Okto-TV. Smrtna osuda za medij, ki nudi otvoren pristup za produkcije kot i izobrazbu u medijskom sektoru. K odluki je došlo jer su se neke političar:ke u Bečanskoj vladi i bulevarske medije probile svojom željom zaustaviti projekt, ki nije emitirao samo na nimškom jeziku. Okto-TV je televizijski kanal, ki podupira sve moguće manjine, Krone je zvala kanal redovito kot “Nonsens-TV”.

Okto kot produkt Bečanske diverzitete

Ča ovu cijelu tematiku oko Okta stvara tako zanimljivom i zapravo alarmirajućom, je linija glavnoga grada Austrije, ka se more čitati med redi. Ta linija ne more biti svejedna nijednoj osobi, ka se angažira na manjinskom sektoru kot naprimjer i redakcija NG-a, sa sjedišćem u tom gradu. U zadnjem članku o causi smo razložil:e na noviglas.online, kade leži važnost Okto-TV-a i slobodnih medijev za manjine, ke su isključene od većinskoga društva i Mainstream-a. Pred svim se ruši ovako jedan važan demokratski stup, naime slobodnoga izraženja svojega mišljenja, ovde: mišljenja lingvističnih, etničkih sve do seksualnih manjin, ke koristu pri tom svoj jezik i se moru izraziti prez rasizma i tlačenja. 

To je bilo redovito 19 različnih jezikov, ki su našli u Okto-programu mjesta. To nisu samo “Prestige”-jeziki ili jeziki autohtonih manjin u Austriji. Nego oni jeziki zaista zrcalu demografsku većjezičnost Grada Beča. 

“OKTO ist Wien.”

Maria Windhager, odvjetnica i potpredsjednica Okto-a, na konferenciji za štampu 02.junija 2022. 

Ako bi Gradišćansk:e Hrvat:ice kanile imati već emisijov u televiziji. Kod Okto-a bi je bez problemov dostali.

Christian Jungwirth je bio presenjećen od e-maila Grada Beča. Slika: Konstantin Vlasich

Koalicijski disput

Da je ta većjezičnost kanala nekim političar:kam trn u oku, je poznato. Ali fakt, da su se probili glasi u črljeno-pink koaliciji protiv većjezičnosti bio je šok – polag Okto-a da su argumentirali, da je na kanalu premalo na nimškom jeziku i nimških podtitulov. A ti odlučujući glasi nisu došli sa strani Neosov: Kad je došao u aprilu od MA5 (finance) E-mail s infomacijom u tri redi, da će grad ukinuti subvencije Okto-u u drugoj polovici 2022. ljeta, su NEOS-i prvo reagirali presenećeno. Na početku je bio još i govor o koaliciskoj vkanjbikoaliciska vkanjba – Koalitionsbetrug. Sada idu statementi u smjer, da njim (NEOS-om) ne sliši onaj sektor i da je SP za MA5 nadležan. Pre mali disput, da bi zbog toga rashitilo koaliciju.

„Wir standen seit Jänner 2021 in Verhandlungen mit dem Ziel einer Neustrukturierung der Finanzierung seitens der Stadt Wien. Ein Aus der Basissubventionierung stand dabei nie im Raum.“

Christian Jungwirth, poslovodja Okto-a, na konferenciji za štampu 02. junija 2022. 

Razgovori su se u 2021. ljetu peljali med Okto-om, Jörgom Neumayerom (SP) i Markusom Ornigom (NEOS). Ali jur u tom ljetu su se rastezale odluke Grada prik misec dugo i činilo se je, da nije ozbiljnog postupka. Finalno svitlo je dala evaluacija pod peljanjem Markusa Andorfera, ki savjetuje naprimjer poduzećam pri re-strukturiranju. Rezultati evaluacije se činu jako dobri, ali oficijelno se to nezna, jer Grad Beč do sada nije dao pristup k evaluaciji, tako poslovodja Okto-a Christian Jungwirth na konferenciji za štampu. Ukinuti subvencije u tri rednom E-mailu, kade nije niti jedan uzrok opišen, se čini kot apsurdna aprilska šala. 

Prijatelj:ice, producent:ice i suradn:ice Okta su šokiran:e i zbantovan:e od odluke vlade. Slika: Konstantin Vlasich
Armin Thurnher, Falter-izdavač, je su-osnovao Okto. Slika: K. Vlasich

Pokvariti imidž

A zapravo ne ide za veliku svotu subvencije: Ako bi Grad Beč ukinuo inzerate za Kronen Zeitung, Heute i Österreich za jedan misec, bi Okto-TV bio prik ljeto dan financiran, tako Armin Thurnher, Falter-izdavač i su-osnivač Okto-a, na konferenciji za štampu. 

Peter Hanke, bečanski SP-vijećnik za finance (MA5), je ostao pri tom, da kani Grad svoj Community-put projti u okviru Wiener Medieninitiative, kade kanu imati tezišće na projekte izobrazbe u medijskom sektoru. Podupiraju naprimjer social media projekte kot Die Chefredaktion.

Još jedno pitanje ostaje: Zač si kani grad Beč to birokratsko i organizacijsko djelo s pojedinimi malimi projekti priuštiti, ako ima u varošu jur instituciju, ka točno to s dugoljetnim iskustvom djela? Jednu instituciju uništiti, ka je pijonir Community-TV-a u cijeloj Europskoj Uniji, ča je istodobno uništenje dobroga internacionalnoga imidža Beča, tako Helga Schwarzwald od Saveza slobodnih medijev u Austriji (VFRÖ) na konferenciji za štampu. Iako je Savezna vlada povišila svotu u loncu za nekomercijalne privatne odašiljače (radio i televiziju) od trih na pet milionov eurov, misli Schwarzwald, da s timi pinezi nećedu moć obdržati Okto kot je dosada.

Punim i glasnim glasom i prez podupiranj varoša kani Okto-TV nadalje emitirati emisije “do zadnje sekunde” i se boriti za opstanak. Nam kot manjinski medij ne ostaje ništ drugo nego biti jedan od prijateljskih glasov i zato ostajemo nadalje solidarni s kanalom. Ugovori Okto-personala teču do konca juna.


Barem nisu zgubili humor. Slika: K.Vlasich

Komentar: Marica Zvonarits, Konstantin Vlasich

Piši komentar

Your email address will not be published.