/

Tricky Women film-festival: Kuratorica Djamila Grandits o programu

Tipi i poziv u fantastičan svit filmov

Tricky Women/Tricky Realities Film Festival teče od 9. do 13. marca u Beču. Festival je posvećen FLINTA*cis-žene; lesbične, interseksualne, non-binarne, transgender i agender osobe producent:icam animiranoga filma i ima jasnu feminističku crtu. Tako je Tricky Women jedinstven na cijelom svitu, objašnjava NG-u Djamila Grandits, kuratorica u programskom timu festivala. Slijedu tipi za filme i serije festivala.

Posebnost Tricky Womena

Fokus ljetošnjega festivala je trauma. Animirani film se uopće kod traume ponudi kot dobro sredstvo predjelanja i analize, uvadi kuratorica Grandits. Tako postoji ljetos kooperacija sa Sigmund Freud-muzejom, kade će se online i ponuditi diskusija s filmskimi producent:icami i psihoanalitičar:kami.

30-ljetna Stinjačanka i Bečanka Djamila Grandits djela samostalno kot kuratorica, moderatorica i oblikovateljica kulturnih programov

Nadrealnost animacije

Format animiranih filmov omogućuje surealne figure i fantazije kot i sanje za gledatelj:ice. Ali nadrealnostnadrealnost – surreale Welt se svenek oblikuje iz jedne pozicije u stvarnosti – tako se zrcalu u svakoj fantaziji realna pozadina i realna lica.

“Jedinstveno na mediju film je njegov odnos prema času i prostoru. U njem je moguće, da se stvarnost pomakne, ali u istoj dobi prikazuje. Dodatno ima film velik politički potencijal, jer ide za poglede i gledišća.”

Djamila Grandits

Djamila Grandits (30) živi u Beču i djela kot kuratorica i u kulturnom sektoru. Na Tricky Womenu će moderirati različne panele i peljati intervjue; s peljačicom festivala Waltraudom Grausgruber je sastavila dio programa. Nadalje je bila Grandits odgovorna za filmski festival This Human World 2016/2017. ljeta. Sada djela kot samostalna kuratorica na primjer za Kaleidoskop Film i Freiluft na Karlsplatzu , ali za druge austrijanske i nimške festivale.

Lokacije i cijene festivala

Tricky women je festival animiranoga filma i je predstavljen u hibridnom miksu – znači digitalno i na licu mjesta u Metro-kinu u 1. i u Brunnengasse u 15. kotaru. On obuhvaća različne programe kratkih filmov i jedan dužički animirani film. Analogan program ide do nedilje, online malo duže. Za pojedini film plaćaš 8,5 eurov, kot študent:ica 7. Ulaznica za festival stoji 65 eurov. Online su cijene niže – 3,9 eurov za pojedini film, a 25 eurov za online-ulaznicu za festival. Za prezentacije u Brunnengasse se prosu samo dobrovoljni dari. 

Filmski tipi Djamile Grandits

ANIMATED DOCUMENTARIES
EXPLORING REALITIES
82 minute, od 16 ljet

Ova serija prikazuje devet dokumentacijov aktualnih i istinitih dogodjajev. Animacijska tehnika omogućuje vizualiziranja “tricky” realnosti, ke su drugačije teško vidljive. Ada ti pomaže film opriti oči za stvari, ke ne vidiš. Tako ima ov program kratkih filmov jako političke cilje, kade ide za budjenje svistisvist – Bewusstsein za neke društvene točke. 

Dokumentacije ćedu se predstaviti petak, 11.03. u 19:00 uri u Brunnengasse. Ovde je ulaznica dobrovoljan dardobrovoljni dari – Freie Spende. Online su od nedilje, 13.03. u 19:00 uri do utorka iste dobe za viditi. 

ANYTHING YOU WANT, Faust Lust Smiatek, BE 2021
COMPETITION 5
75 minute, + Content Warning

Ov program sedam kratkih filmov izražava utopije i distopijedistopije – Dystopien u queer-feminističkom obliku. 

Pokazat će se ov program petak, 11.03.2022. u 21:00 uri u Historischer Saalu i subotu, 12.03.2022. u 20:00 uri u Pleskow Saalu Metro-kina. Online su filmi od petka u 19:00 uri do nedilje iste dobe za viditi.

Filmski tipi Novoga glasa po svoji težišća

LA TRAVERSÉE / THE CROSSING / DIE ODYSSEE 
Florence Miailhe, FR/CZ/DE 2021, 84 minute, Francuski jezik i nimški podnaslovi

Ov film se čini zbog dvih uzrokov jako aktualan: Najduži film u programu festivala se bavi sudbinom braće Kyone i Adriela, ka su morala najednoč i hitno pobignuti iz sela, jer su neprijateljske sile jedne noći atakirale njevo selo. U kaosu bigabig – Flucht se zgubu i dica moraju sama krenuti dalekim putem u ufanju, da će se obitelj opet najti. 

A jedan daljnji aspekt spomene na boj u Ukrajini. Naime se zrcali u filmu obiteljska sudbina i povijest same producentice Florence Miailhe. Nje staramajka je 1905. ljeta morala sa desetero dice pobignuti iz Odese (Ukrajina). Generaciju kašnje je Miailhkova majka morala pobignuti od Nacijov u Drugom svitskom boju. 

Film će se pokazati četvrtak, 10.03.2022. u 20:00 uri u Pleskow Saalu i subotu, 12.03.2022. u 21:00 uri u Historischer Saalu Metro-kina.

LA TRAVERSÉE/DIE ODYSSEE, Florence Miailhe, FR/CZ/DE 2021
INTERGENERATIONAL TRAUMA 2 
39 minute + diskusija

Prikgeneracijskim traumom holocausta se bavi serija kratkih filmov. Cilj je prelomiti tabu i se baviti sa židovskom poviješćom i manjinom u Austriji i genocidom Drugoga svitskoga boja. Filmi Holy Holocaust, I was a child of Holocaust survivors i Gefilte Fish pokažu, kako se pomoćom animirane tehnike moru izraziti diboke ćuti i traume.

Ova serija kratkih filmov je u kooperaciji sa Sigmund Freud muzejom. Zato se moru ovi filmi isto pogledati po festivalu u biblioteki muzeja. Kazati ćedu je subotu, 12.03.2022. u 19:00 uri u Metro-kinu. Ulaz stoji samo 5 eurov.

IN THIS TOGETHER?
75 minute

Ova serija ukupno osam kratkih filmov pokaže uticaj našega žitka “Turbo-kapitalizma” na promjenu klime. Serija istakne, kako se okoliš minja, a tijelo i duša ljudstvaljudstvo – Menschheit s njim. Govori o krizi identiteta mlade generacije, ka će konzekvencije promjene klime najveć morati pretrpiti i ka se boji zgubiti dom. Posebnost ljudi je sposobnost prilagodjenja, ča ne? 

Serija IN THIS TOGETHER će biti za viditi nedilju, 13.03.2022. u 15:00 uri u Historischer Saalu i u 20:00 uri u Pleskow Saalu u Metro-kinu. Online će biti nedilju od 19:00 uri 48 uri dugo za viditi. 

LOVE, DAD, Diana Cam Van Nguyen, CZ 2021
WORK AFFAIRS
72 minute

Kot su povidajke ovih žen šarolike tako je i feminizam. Širji program ove serije kratkih filmov (ukupno 12) kaže, kako umjetnost izazivaizazivati – herausfordern mogućnosti aktivnosti protiv patrijarhalne strukture. U istoj dobi se u šarolikosti zrcali zajednostzajednost – Gemeinsamkeit patrijarhalnog tlačenja i borbe širom svita. 

Pogledati se more seriju WORK AFFAIRS četvrtak, 10.03.2022. u 18:00 uri u Pleskow Saalu i subotu, 12.03.2022. u 17:00 uri u u Historischer Saalu Metro-kina. Dodatno se more od subote u 19:00 uri do pandiljka do 19:00 uri gledati online. 


Slika na početku: Film HOLY HOLOCAUST, Osi Wald & Noa Berman-Herzberg, IL 2021
sve slike: Tricky Women

Festival program
Booklet program
Online pristup i karte
Karte u Metro-Kino-Kulturhaus

Piši komentar

Your email address will not be published.