//

Bajngrob: Otok na rubu zemlje tisuć brižuljkov.

Wo ist Weingraben noch ein kroatisches Dorf?

Bajngrob/Weingraben je malo selo i općina s oko 350 stanovnikov u zapadnom dijelu sridnjega Gradišća. Skupa sa susjedskim selom Kalištrofom sastavlja Bajngrob mali hrvatski jezični otok na rubu takozvane „Bucklige Welt“ ili zemlje tisuć brižuljkovzemlja tisuć brižuljkov – das Land der 1000 Hügel. Ali ne samo pokrajinski kip se razlikuje od drugih hrvatskih sel, ka ležu dalje na istoku sridnjega Gradišća, nego razlikuje se i u hasnovanju hrvatskoga jezika, ki napredno izumira.

Promet med većim hrvatskim jezičnim otokom u sridnjem, kade sam i ja djelomično doma, i manjim jezičnim otokom dalje zapadno (vidi grafiku), je jako ograničen. Ako onda se vozu učitelj:ice od jedne dvojezične škole u drugu na ti otoki. Drugi ljudi moru pojti kroz Bajngrob, kad su na putu piše u Celje. Nadalje se i u hrvatski medija malo čuje o Bajngrobu – tako je bila moja želja, doznati već o ljudi i selu, jako velika. Vožnja simo u Bajngrob mi se je činila kot u drugu krajinu. Most autoceste od NajtoljaNajtolj-Neutal prik RacindrofaRacindrof – Draßmarkt je fungirao skoro kot granica.

Grafika: Marica Zvonarits

Intervjue sam peljala sa šakicom ljudi različnih generacijov. Maria Lapatschek (55) i Katharina Gsertz (60) su jedne od najmladjih aktivnih govorač:ic gradišćanskohrvatskoga jezika u selu. Rosalia Gsertz (93) pripada najstarjoj generaciji u Bajngrobu. A za generaciju med (75 – 85) sam intervjuala hižni par Stefana i Stefaniju Schlögl. Ovde valja isto kot u Čij:a si ti? – Pinkovac, naime da se ne moru individualne izjave generalizirati za cijelo selo i za sve ljude iste generacije. Ali one nam kažu jedan mali uvid. Čitati i čuti ćete, kade je ove osobe hrvatski jezik sprohodio i kade je hrvatski jezik još vidljiv u Bajngrobu.

„Šećem se z gornjega“

Selo leži na malom brižuljku i moja prva štacija je bio stan u jednoj od gornjih ulic sela. Kod Šiminih je čekala moja prva kontaktna peršona Bajngroba na me, 55-ljetna Maria Lapatschek. S njom sam se odšetala iz gornjega dalje doli u stan familjie nje sestre Katharine Gsertz. Na putu kroz selo tamo smo došli u razgovor sa starjom ženom, ka je iz Longitolja, ali se je pred prilično 60-imi ljeti simo odala. Ona je tvrdila, da Bajngrobčan:ke nije razumila, kad je došla simo. Po kratkoj izmjeni na cesti smo išli dalje prema obitelji Gsertz ili Maklinim.

U komotnoj veži seljačke obitelji Gsertz smo ljuto došle na temu, ka očigledno skoro svako selo jako pogodipogoditi-treffen: Krčmov već nije i izgubi se javni prostor u kom se more seoski žitak iživljavatiiživljavati-sich ausleben. Kad su sestre bile mlade se je u krčma svega dogodjalo. Bile su tri krčme u selu. U dvi je Wurlitzer guslao – automat, kade se namjesto snackov i pićev, more zibrati za ki-ta šiling jačku. Na kiritofu su bile svenek zabave u različni krčma. 

U medjuvrimenu je došla 93-ljetna Rosalia Gsertz u vežu. Povida, da je svenek puno djela.

Audio „Dila je svenek“: Rosalia i Katharina Gsertz, Maria Lapatschek

Da Rosalia Gsertz ima puno energije i kaže činjenica, da je ona dosljek je nastala 80 ljet stara, bila na svakom mesopusnom ophodu. Pri razgovoru se Rosalia spominja na prlje, kako su on:e grofle škuljom u sredini načinjal:e. O mesopusni navada smo se jako smijale, iako mi je bilo malo žao za kokoši…

Audio „Grofli i kokoši“: Rosalia i Katharina Gsertz, Maria Lapatschek

Društvo mladine je duga ljeta bilo aktivno – zvalo se je Sphinx Club. On je i organizirao te mesopusne ophode, na ke je Rosalia rado htila pojti. Sada da postoji Jungschar za dicu i mlade ljude, ke organizira Tina Karazman, je razložila Katharina Gsertz. 

Fakt: Samo još fasada spominja na krčme.

Kade se jači u Bajngrobu?

Lani je zadnja krčma zaprla. Feštov isto nije čuda u selu, ar nije društav. Zasada postoju samo ognjobranci. Penzionisti se strefu koč na kartanje. Nažalost i ono društvo mladine već ne postoji. 

Susjedi obitelji Gsertz, Stefanie i Stefan Schlögl, Makslovi, su se spomenuli na lipu feštu seoske obljetnice, ku je i mladina organizirala. Muzičke grupe, ke su htile na ovakovi seoski fešta igrati, su bili najvećim dijelom grupe limene glazbe iz okolišnih sel. “A hrvatske jačke ste si jačil:e?”, sam pitala. “No par hrvatskih jačak poznaju i Nimci”, su me opomenuli. “Sve ptičice iz gore na primjer”, se je našmišio Stefan Schlögl. On je kot ognjobranski komandant – 28 ljet je bio u toj funkciji – preskrbio jednu dob band iz Rasporka.

Na sliki: Maria Lapatschek, Stefanie Schlögl i Stefan Schlögl. Slika: Privat.

Još se je čula ka hrvatska jačka, kad je bilo pred nekolikimi ljeti Tamburica uz oganj ili Zajačimo si u selu – ali i onde Maria Lapatschek i Katharina Gsertz nisu poznale sve jačke. A prlje? Rosalia Gsertz – u selu ljubezno poznata kot Sala teta – je razložila, da jur u nje mladi ljeti obično nisu jačili hrvatske jačke u krčma.

Fakt: U Bajngrobu se ne veli teta Kate ili teta Sala nego Katl teta i Sala teta.

U selu se i kašnje nije utemeljilo tamburaško ili kakvo folklorno društvo. Jačilo se je u školi i u crikvi. Imali su velik zbor – ženski i muški, povida Sala teta, ka je bila u zboru dosljek je nastala 70 ljet. A ča je s hrvatskim pop i rockom? Katharina Gsertz dodaje, da si poslušaju svaki vikend Časak radosti u radiju. Tako i čuju novije i modernije hrvatske jačke, jer i sada su još jedina mjesta, kade se hrvatske jačke čuju i nauču dvojezična osnovna škola, čuvarnica i crikva.

Fakt: Samo u crikvi se još redovito po hrvatsku jači.

Mladina bez Novi Fosili, Dana mladine i Krowodnrocka

“No a Novi Fosili? Prljavo? Dan mladine?”, sam pitala začudjena. „To mi ne poznamo“, velu sestre Maria Lapatschek i Katharina Gsertz i se našmišu. One su u najvećem dijelu pohodile fešte i bale u okolici – znači Kalištrof ili Racindrof. Družice nje starosti su išle u diskoteku u ŠtumuŠtuma – Stoob. Veliki Borištof, Šuševo itd. nisu na ončas početan Krowodnrock išle. Pri druženju s Kalištrof:kami njeve starosti se isto skoro već nisu po hrvatsku pominale.

Kako izgleda s kom starjom generacijom? Stefan Schlögl, ki je prik 80 ljet star, je rekao smijuć, da su ončas išli kot ditići Šuševo u krčmu. No divičice iz Bajngroba su htili sobom zeti, ako su imali mjesta u auti, je rekla Stefanie Schlögl. Ta promet u ona sela se i zrcali u formacija hižnih parov. U toj generaciji se najdu već hižnih parov, ki su imali partner:ice na primjer iz Šuševa, Longitolja i Fileža.

Pendlerstvo – najti Hrvat:ice u Beču

Drugi su našli svoju buduću partnericu u Beču, kade su pri tajednu išli na djelo. No kako to ide, da slučajno najdeš ku, ka zna isto govoriti gradišćanskohrvatski? Ta je gvišno morao pred 60-imi ljeti „hotspote“ i odredjene kafiće pohoditi.

Audio „Hrvatski hotspoti u Beču?“: Obitelj Schlögl, Maria Lapatschek

Ča je zanimljivo i ča je velika razlika onomu većemu hrvatskomu otoku (Veliki Borištof, Filež itd.), da pred 70-imi ljeti nigdor nije samo od seljačtva živio u Bajngrobu. Intenzivno pendlerstvo je u prispodobi jako zaran počelo. Znači od svakoga hižnoga para je išao u Bajngrobu (pretežno) muž pri tajednu u Beč. Od pandiljka do petka su skoro samo starji ljudi, žene i dica živila u selu. Žene da su bile seljakinje i su se bavile poljodjelstvom, da su se skrbile za blago i dicu, su mi razložile Stefanie Schlögl i Maria Lapatschek.

Audio „Diljenje dila“: Stefanie i Stefan Schlögl, Maria Lapatschek

Sada je već tako, da postoju već mogućnosti djelatnih mjest u bližini. Najveći dio pendler:kov da se vozi svaki dan gori-doli i živi nadalje u selu. Isto tako postoji opet jedna obitelj, ka živi od poljodjelstva i blagogojstvablagogojstvo – Viehzucht.

Jezik i generacije

Dica da su obično išla ovde u Bajngrobu u školu i doma da se je po hrvatsku pominalo, mi je razložila obitelj Schlögl. A sada? Kod sljedećih primjerov se najdu paralele drugim hrvatskim selam: Dica su odrasla i imaju nimškogovoreće partner:ice. No jedna kći (kćer) da bi se još pominala, ali druga ipak već ne, je rekla Stefanie Schlögl. 

Katharina i Rosalia Gsertz su mi razložile, da se i one s unuk:ami po hrvatsku pominaju, ali dica po nimšku odgovoru. Sala teta se i s njevimi praunuk:ami po hrvatsku – a ima 11 praunukov. Kot s jednoljetnom praunukom Emmom, ka se je uz nas s nje mamom, Bernadettom Gsertz, zabavljala. 43-ljetna Bernadette je kći Katharine Gsertz i je bila oko 20 ljet šefica mladine. Kratko je bila kod nas u veži i je odgovorila po nimšku, kad su ju teta, mama ili staramajka ča po hrvatsku pitale.

Audio „Razgovor generacijov“: obitelj Gsertz i Maria Lapatschek
Na sliki: Katharina Gsertz, Rosalia Gsertz, Maria Lapatschek, Bernadette Gsertz, Emma Gsertz. Slika: Privat.
Fakt: Iz „j“ nastane čuda puti „dž“ u bajngrobskom dijalektu. Na primjer džesen i stardži.

Vidljivost 

A kade se vidi još da je Bajngrob hrvatsko selo? Ako se šeće kroz selo se vidi: Tablica je dvojezična, na školi je dvojezičan natpis – ali to se je stopr pred kratkim uredilo. Topografski i ulični natpisi ne postoju po hrvatsku.

Fakt: U Bajngrobu skoro nij dvojezičnih natpisov.

U crikvi su štacije križnoga puta, Kruh nebeski i jedan natpis na križu po hrvatsku napisani. Maša je jednoč u misecu po nimšku, ali drugačije da se moli po hrvatsku, mi je povidala obitelj Gsertz. Na cimitoru da je šakica grobnih natpisov po hrvatsku. A ča raznosu općina ili društva da je jednojezično po nimšku, je rekla Maria Lapatschek na koncu šetnje kroz selo. 

Vani se je u medjuvrimenu jur zaškurilo i ja se spravljam na put domom prik mosta na drugi otok. 


Po mojem jako kratkom posjetu u Bajngrobu sam si mislila, da ovo selo lingvistički nije samo zbog svoje jedinstvene akcentuacije posebno, nego i zbog istraživanja procesa izumiranja manjinskoga jezika. Vidim potencijal, ovde dalje iskati odgovore na pitanja kot: Ča se je ovde zamudilo? Ča bi bilo ončas važno za atraktiviranje jezika? Zač i kada je zamuknuo jezik kod mladih?

Reportaža je izašla u NG4/2021.
Sve slike šetnje: Konstantin Vlasich, 2022.

Piši komentar

Your email address will not be published.