/

Me-too Gradišćanskih Hrvat:ic

Me-too in der Minderheit. Serija Mladi Anthropos.

Konfrontirati vas kanim, drag:e čitatelj:ice, s doživljaji seksualiziranoga nasilja na gradišćanskohrvatskom jeziku i u gradišćanskohrvatskom kontekstu. Wir haben Erlebnisse und Erfahrungen von sexueller Gewalt in der Minderheit gesammelt und veröffentlichen die Schilderungen am Tag der Menschenrechte.

Slijedu doživljaji nekolik:ih Gradišćanskih Hrvat:ic, ki vam neka pokažu, da su seksualizirano i rodnobazirano nasilje isto društveni problemi kod Gradišćanskih Hrvat:ic. Primjeri idu od seksualnoga iskorišćavanja mladih žen, neodobrenoga kuševanja na priredba kot na Danu mladine do seksualnoga zlostavljanja školaric u školi.

Kad sam otprla usta, da velim, da nisam zanimana na njemu, sam jur imala njegov jezik u moji usti. To je bio moj prvi „poljubac“.

Anonimno

25. novembra, je bio spomendan protiv rodnobaziranoga nasilja nad ženami*. U medjuvrimenu je u Austriji broj femicidov ljetos narastao na 30 žrtav i čuda drugih činov rodnobaziranoga nasilja se je u medjuvrimenu počinilo. Već ki čini dojdu na javnost, drugi čini ostanu dane dugo, ljeta dugo ili cijeli žitak nepoznati. 10. decembra, na Dan ljudskih prav, kanim se posebno posvetiti onim, k:e su doživil:e seksualizirano nasilje. Seksualizirano nasilje je kršenje ljudskih prav.Menschenrechtsverletzung

Ča je seksualizirano nasilje?

Seksualizirano nasilje je nasilje, kade pomoću seksualnih činov vrši moć nad peršonami. Ta moć je jaka, jer omogućuje prekoraknuti konkretnu granicu. Naravno tu moć ili tu svist moći ti mora gdo dati. A ta GDO se razlikuje po kontekstu:

Seksualizirano nasilje su seksistički komentari.

U jednom primjeru ima ta GDO tu predstavu, da ženski odbor društva ne bi mogao tako kvalitativno djelati bez minimalno jedne muške osobe u timu (ili na čelu!) odbora:

Na generalnoj sjednici HAK-a 2018.(!) ljeta se je odibrao potpuno ženski odbor. Na to je neki muž u publiki pitao, ne bi li se mogao ki muž smilovati... – Anonimno

U drugom primjeru je ta GDO imao predstavu, da žena nima ekspertizu u “muško”-konotiranom području:

Kad sam bila još u školi sam jednoč išla na naticanje u govoru. Imala sam temu o jednom sektoru, ki valja više muškim – plakativno: o muškoj temi. Ali ja kot mlada divičica na početku to nisam tako vidila. Po govoru je žiri postavio troja pitanja, zadnje pitanje je postavio muž u odijelu. Onda se je izvidilo, da mene kot divičicu vidi kot nekvalificiranu i kot nevridnu za pitanje o tom sektoru. A to je pokazao pred oko 100 ljudi. Pitao me je, je li bi bila pripravna – 'naravno ako sam malo starja' – sudjelivati pri shootingu za kalendar*, ki se svako ljeto pripravi za ta sektor. – Anonimno
* U kalendaru su slikane (polu)gole žene

Treti doživljaj nam kaže ta GDO s predstavom, da su žene jednostavno lipi objekti, već ali neka ne budu:

Kad sam počela študirati su me pitali, ne bi li kanila moderirati priredbu. Pristala sam, ali sam bila jako nervozna. Moderirala sam skupa s muškim kolegom, ki je bio prvi na redu. U pauzi pred mojom moderacijom došao je k meni muž i rekao: „Ne tribaš biti nervozna. Tvoja moderacija će biti bolja.“ "Kako to moreš znati?", pitala sam. "Ti si žena. Iako čemerno govoriš, lipo ćeš biti za gledati.” – Anonimno

Seksualizirano nasilje je neželjeno i nedopušćeno badanje i kuševanje.

Onu neželju i nesporazum za fizički kontakt se ćuti neverbalno u atmosferi. Ako na primjer alkohol tu ćut malo tlači, se najkašnje kod verbalnoga NE ili pri krajrivanju ruk mora uptiti, da ta čin nije bio u redu.

Ako človik ne prestane i se ne oprosti je to iskorišćavanje moći u onoj situaciji i je seksualizirano nasilje:

Sidili smo u kafiću na plaži. 
On se sjede uz nas. Najednoč je bila njegova ruka na mojoj nogi. Putovala je sve više i više. Trsila sam se, da idem na distancu i obajdem ovu neugodnu situaciju. On me je smijući se pitao: „Ča ti je neugodno?“. Da, sam mu rekla i mučno porinula njegovu ruku s moje noge. On je ostao siditi. A meni je ostala čemerna ćut i nevidljiv otisak njegove ruke na mojoj koži. 
– Anonimno
Dan Mladine 20xx ljeta. Bila sam onda 18.
Da znatno starji muži obratu pažnju, ti stalno novo (alkoholno) piće postavu, i mislu, da je to ugodno, stalno imati ruku oko ramena ili kuka (ili južnije), zapravo onda jur ništ nije bilo novoga. (Opomena: Nije uopće ugodno.) Tako biži na fešta svenek, ča ne? Na tom jednom Danu mladine je ali jedan ovih muških egzemplarov išao za manom, kad sam išla na WC, me čekao, kad sam išla opet ponajzad, i tako friško u toj škurini uz šator nisam mogla reagirati, sam imala njegovu ruku oko kuka a njegov jezik u grlu. Alkohol je djelao svoj dio, da nisam dost friško reagirala. Njegova reakcija je bila u stilu „no neka bit tako“. 
I još dandanas misli ta isti muški egzemplar, da mora komentirati, kako izgledam, ča imam obličeno i tako dalje. I svaki put se jadam, da onda na tom Danu mladine nisam jasnije reagirala, i onda se jadam, da se uopće jadam o sebi, i zač opet falinge pri sebi išćem… 
– Anonimno
Bila sam pozvana na party prijateljice. 
Bilo je veselo i dobro smo se svi razumili. U drugoj sobi smo se u toku večera igrali stolni nogomet. Bili smo veća partija, dokle su svi prošli piti. Ostali smo samo ja i neki drugi. Po igri mi je došao sve bliže. Bio je dost pijan. Pamtila sam, da se je atmosfera minjala.
Moja ženska intuicija se je veljek javila: „Brzo pobigni i poj med druge ljude.“ Gledala sam livo i desno, kako da bi mogla najbolje pobignuti. Ali u hrptu sam imala stolni nogomet i zid. Kad sam otprla usta, da velim, da nisam zanimana na njemu, sam jur imala njegov jezik u moji usti. Onda sam bila još mlada, ali još uvijek me trese, kad mislim na to.
To je bio moj prvi „poljubac“. 
– Anonimno

Seksualizirano nasilje je, ako ponižavaš i osramoćuješ javno i privatno drugi spol ili rod.

Da bi ostala moć na strani osobe, ka vrši moć, mora drugu osobu svenek opomenuti na tu moć, a to pomoću verbalnoga ponižavanja ili seksualnih činov. 

Ako imaš dodiljenu moć od društva, ako pripadaš heteronormi ili ako imaš visoku poziciju u tom društvu ili tom socijalnom krugu ili znamda samo jer ti rodjaki ili prijatelji daju ćut, da imaju oni ljudi stapić kontrole, ki imaju penis – da, samo s tim mislu neki mačoi, da smu sve udjelati:

Na Danu mladine je mladi Hrvat meni i prijateljici na blagajni na pitanje 3G-potvrde pokazao svoj penis. 
– Anonimno
Prignem se prik stola, da si zamem čedulu. 
Cijela soba puno ljudi. Najednoč ćutim jedan jak udarac na moju rit. Usta mi iz odzad pošušljaju u uho „Mer sam nek ja...“. 
Ja sam u šoku. Ne morem se gibati i ne morem vjerovati, ča se je uprav stalo. U mojoj glavi vičem: „Mer sam nek ja? MER SAM NEK JA?!? A gdo si mi ti? Moja najbolja družica? Moj dragi? Ništ mi nisi, ča bi ovo opravdalo!“ Ali moje tijelo i usta se ne kanu gibati. Ja jednostavno šokirano gledam Mer-sam-nek-ja-u u obraz i išćem perfektan odgovor. Pozna se njega. Kako sada u ovoj situaciji pred svimi ljudi najbolje postupati?
Sekunde su prošle – svit oko nas dalje biži, kod da bi se ništ neobičnoga ne bi stalo. Mer-sam-nek-ja mi se u obraz smije i ide dalje. Šansa za dobar odgovor je prošla. 
– Anonimno
Ne pripadati heteronormativnom svitu u medjuvrimenu niti već nije tako ča posebnoga ili novoga. 
Ali biti manjina u manjini ima svoj poseban čar. Pred svim kad neki ljudi, ki me zapravo uopće ne poznaju, a očividno mislu, da ča o meni znaju, onda mislu, da moraju moju seksualnu orijentaciju (ili ku oni mislu, da imam) kako komentirati. „Ljudi“ u ovom kontekstu su muži. U mojem iskustvu do sada bez iznimke: muži.
Te situacije i ti komentari nisu niti šarmantni niti šalni, nego samo prekoračuju svaku vrstu medjuljudskoga respekta i komunikacije. A ne bojte se, dragi muži, neću biti zbunjena, ako se pozdravimo pusom na livo i desno lice. To je očividno bila najveća skrb jednoga tipa, pa je bio tako dobar, da me je glasno upozorio s riči, „haaalooooo, krivi spooool!“. I to ne samo jedan put i ne samo pri jednoj priliki. 
– Anonimno 

Seksualizirano nasilje je seksualno silovanje.

Ako ka osoba jednu drugu osobu direktno ili indirektno sili, imati seksualni akt ili druge seksualne doživljaje sa sobom pomoću manipulacije, nagraženjanagraženje – Androhungen ili prepričenjaprepričenje – Verhinderung mogućnosti branjenja, onda je to nasilje.

Čujem, kako se dičaki pominaju: "Ko je dost pila [alkohol], će sve udjelati."
 – Anonimno
Bila sam u jednom baru. 
Strefila sam se s jednim, koga poznam jur nekoliko tajedan. S manom je bila prijateljica, s njim prijatelj. Bilo je veselo. Pili smo pića, ke nisam poznala. Na početku je bilo jako veselo. Najednoč sam ćutila, da uopće već nimam kontrole nad mojim tijelom. Kanila sam projti. I moja prijateljica je rekla, da kani domom. Prijatelj mojega prijatelja se je vozio. Nije bilo mojemu novomu „prijatelju“ tako pravo. 
Pretisnuo je mene na zid i je rekao, da ne kani da idem – on da kani meni prlje ljubiti. Bio je jači nego ja – bio sigurno dva pute teži od mene. Kako tako sam se rinula u ta auto. Na sriću je sidila moja prijateljica najpr – bilo bi sve moglo biti gorje. On me je hitio najzad u auto i se je legao na mene. On je bio jači. Flakao i badao je mene – a ja sam spolom rivala njegove ruke od mene kraj. On je bio jači. Branila sam se. On je bio jači. ... A za uspomenu mi je ostavio plave fleke. 
­– Anonimno

Seksualizirano nasilje je zloupotribljavanje dice.

Psihičke, zdravstvene i socijalne posljedice seksualiziranoga nasilja i seksualnoga silovanja su strašne za pogodjene, ali i za socijalni krug i društvo pogodjenih. Uopće ako su dica žrtva ovakovih činov, je mentalno predjelanje dogodjaja jako teško.

Ovo je tužna epizoda u mojem žitku kot mala školarica. 
Pohadjala sam slobodni predmet. Učila sam se jedan instrumenat. Na početku smo se samo note na tabli učili. Dičake je učitelj tukao po glavi, ako si nisu znali. U toku prvoga semestra su svi dičaki naše grupe van stupili i se već nisu htili učiti ov instrumenat. 
Ta agresija i namjerno „van hićenje“ dičakov je bio sistem. Mi male divičice smo se učitelja jako bojale. Bile smo premale, da bi se branile protiv nasilja. Kad smo imali note skroz, je počeo pravi teror. I to kod štimanja instrumenta. U red smo se morale postaviti. Učitelj je sidio kod klavira. Jedna za drugom smo došle na red. Morale smo dati učitelju instrumenat i smo se morale na njega sjesti. Da u toj situaciji ča to ne štima, sam ja ćutila. Ja nisam imala za tu situaciju riči, ar sam bila premala. Zač smo se morale sve po redu na njega sjesti?
Učitelj je bio dobro raspoložen i se je smijao. Vidilo mu se je. Kad sam na njemu sidila sam ćutila nešto tvrdoga. Stopr čuda ljet kašnje mi je bilo jasno, da je to bio njegov spolni organ. Neke od mojih družic je imao posebno rado. One su bile jur u jako mladi ljeti tjelovno dosta razvite ali u glavi još dica. Učiteljeve ruke su bile svagdir. Za njega je to bilo „malo“ požakljanje. Pobrabraopobrabrati - begrapschen je izibrane divičice kade je nek išlo. 
Stopr kot odrašćena žena mi je ovo nasilje nastalo jasno. Odurno je bilo! Kako more jedan človik, ki je ugledan učitelj, tako zloupotribiti nekrivičnu dicu? Sistematično iskorišćavanje moći i pozicije je još danas za mene skandalozno. Hvala Bogu ovako ča u školi dandanas već nije moguće. Ufam se barem. 
– Anonimno 

Po činu ili još i pri činu dojde faza šoka. Kod pogodjenih je faza šoka već-koč tako dužička, da im je stopr ljeta dugo kašnje jasno, da su bila žrtva seksualiziranoga nasilja.

Ča se prvo u fazi šoka aktivira je ćut poniženja}poniženja – Demütigung i ćut sramote. Sve to individualno dugo traje dosle se prelazi do predjelivanja čina i konačno do faze u koj se najde svoj nutarnji mir. Onda stopr se more samostalno reagirati. Već ki se čudu – to su oni, ki ovakovo nasilje nisu nikada doživili – da se ne veljek reagira na seksualizirano nasilje. Ali reakcija uprav po činu je (skoro) nemoguća prez pomoći. Ako ti doživiš neočekivano nasilje si na početku potpuno nemoćn:anemoćn:a – ohnmächtig. A to je ta posebnost seksualiziranoga nasilja.

Ča nam ovi doživljaji kažu, je, da se seksualizirano nasilje osobno doživi. U istoj dobi je seksualizirano nasilje znak postojećih strukturalnih moćnih relacijov u obitelji, u prijateljskom krugu, u selu, u društvu i na primjer na djelatnom mjestu – i to kod nas. Seksualizirano nasilje omogućuje onim moćnim relacijam se konstruirati, potvrditi i probitise probiti – durchsetzen.


Na koncu hvalim svak:oj, k:a je suoblikoval:a ov članak svojimi doživljaji! Doživljaje sam poredila i „kategorizirala“ da bude laglje za čitanje. Naravno sadržu ovi doživljaji koč i već nego jednu formu seksualiziranoga nasilja.

Ča su mi nek:e isto pisal:e ili rekl:e je, da su po prvi put po onom dogodjaju pokusil:e ta čin rekonstruirati na papiru. Pisanje o tužni i traumatični osobni doživljaji je jedna vrst terapija za sebe. Ufam se, da je vam pisanje pomoglo nekako ove dogodjaje predjelati i biti tako bliže unutarnjem miru. 

Ilustracije: Tessa Sima
Übersetzung des dt. Parts: Konstantin Vlasich

Uvod u feminizam broj 10


Marica Zvonarits predstavlja seriju, imenom Mladi Anthropos, ku pelja o temi feminizma u antropologiji. Anthropos dohadja iz starogrčkoga i se more ovde tumačiti kot človik; daljnje značenje je i človik uspravnoga hodaaufrechten Ganges. Antropologija je nauk o človiku.


1 Comment

  1. Dobro si kategorizirala dogodjaje i nasilu razlozila.
    Jako je zanimljiv članak.
    Po mojem mišljenu je seksualna nasilja veliki tabu a još veći med Gradišćanskimi Hrvaticami i Hrvati.

Piši komentar

Your email address will not be published.