Feminizam kot stablo. Feminismus als Baum. Ilustracija: Tessa Sima
Feminizam kot stablo. Ilustracija: Tessa Sima

Varijacija gendera kod Navajov

Serija Mladi Anthropos. Uvod u feminizam i gender.

Gender (socijalni rod) nimaš od početka. Gender je produkt normov, ki odluču, ki rodi su mogući za tvoj biološki spol. U kontekstu navjeć krajov Europe je dugo valjao (ili još kod čuda ljudi valja) model dvih spolov i točno odredjenih dvih rodov. Biološko-žensko dite se je tako odgojilo, da preuzame i internalizira u toku žitka žensku ulogu. Dodatno je bila norma da biološko-muško dite preuzame muški rod. Svi drugi spoli, rodi ili druge kombinacije su se ocijenili „nenormalnimi“.

„Ki mogući koncepti heteroseksualnosti ili homoseksualnosti kod indigenih grup Sjeverne Amerike postoju, ako imaju već nego dva rode?“

Sabine Lang, moj prijevod

Pomoću etnoloških istraživanj je dokazano, da je to ča valja kot „muž“ ili „žena“ odvisno od kulturnoga konteksta u svakom času. Kod grup, kade postoji već varijacijov gendera ili seksa, granice ulogov nisu svenek jasne: U toku žitka osobe još i minjaju gender ulogegender uloge – Genderrollen i identitet. Ča valja kot homoseksualno ili heteroseksualno more biti drugačije nego kod nas. Kako to razumiti? Jedan primjer Navajov iz Sjeverne Amerike pred kolonizacijom.

Navajo

Ov kolektiv je imao tri priznate biološke spole: muško, žensko i diverzno. Dodatno je imao kolektiv četire rode (gender): muško, žensko, Nádleehé i interseksualno. Nádleehé ili two-spirited people je kombinacija muža i žene u jednom – two spirits, get it? Two spirits su mogle sve osobe nastati, ke su se za to odlučile. Ada svejedno, ki biološki spol imaju.

One osobe su imale dodatno i poseban spritualni status. Seksualne odnose su imal:e s drugimi genderi. Naprimjer jedn:a Nádleehé, k:a je imala ženski seks, je mogl:a imati koč seksualne odnose s osobom muškoga seksa i gendera, ali i osobom ženskoga seksa i gendera. U kontekstu Navajov se ali nijedan od ovih odnosov definirao kot „homoseksualan“ odnos. Ovde vidimo markantnu razliku europskoj predstavi homoseksualnosti. Ada seksualni odnos medju istim seksom. Dodatno su bili seksualni odnosi med istimi genderi prepovidani: U kontekstu Navajov pred kolonijalizmom se je razumilo pod homoseksualnim odnosom, odnos med jedn:om Nádleedhé i drug:om Nádleehe, svejedno, ki biologiški spol imaju. Razlika je, da gender (socijalni spol) odluči o homoseksualnom odnosu, a ne seks (biološki spol).

LGBTQA+

Ovi tradicionalni „alternativni“ rodi Navajov su se u medjuvrimenu zgubili. Razlogi tomu su kolonijalizam i misionarstvo, ki su doprinesli smanjenju vridnost i i diskriminacije ovih rodov. Ne samo kod Navajov nego i u drugi kraji svita, kade je bilo drugih rodov i seksov. Ipak doživu ove predstave alternativnih rodov renesansu u LGBTQA+ gibanju sa strani Nativov u urbani centri u Sjevernoj Ameriki. Ojačali su ovo gibanje Nativov naravno i znastveni diskurzi gendera i historični dokazi antropolog:ic u zadnji ljeti.

Gender nije fiksiran

One dominantne i trenutne predstave seksa, gendera i seksualnosti ne moraju biti za sve kolektive i individue iste. Niti sada nisu fiksirane. Zapamtimo si, trenutne predstave se moru i u budućnosti preminiti.

Grafika: Tessa Sima

Uvod u feminizam broj 7

Izvori

Lang, Sabine. 2016. Native American men-women, lesbians, two-spirits: Contemporary and historical perspectives. Journal of lesbian studies20(3-4): 299–323.

Fuchs, Brigitte / Nöbauer, Herta / Zuckerhut, Patricia. 2014 (1998). Universalismus, Differenz und Intersektionalität: Feminismus, Genderforschung und Kulturanthropologie. in Wernhart, Karl / Zips, Werner. Ethnohistorie. Wien: Promedia Verlag.

Nöbauer, Herta. 2014 (1998). His/ Her-Story war einmal: Sex/Gender-Systeme im historischem und regionalem Vergleich. in Wernhart, Karl / Zips, Werner. Ethnohistorie. Wien: Promedia Verlag.


Marica Zvonarits predstavlja seriju, imenom Mladi Anthropos, ku pelja o temi feminizma u antropologiji. Anthropos dohadja iz starogrčkoga i se more ovde tumačiti kot človik; daljnje značenje je i človik uspravnoga hodaaufrechten Ganges. Antropologija je nauk o človiku.

Piši komentar

Your email address will not be published.