SAMSUNG CSC
/

Vera Buranić u intervjuu: “Nas moraju uplesti!”

Razgovor o MEN-u, o jezičnom seminaru, o subvencija i funkciji sekretarice HAKa. Ein Interview mit HAK-Sekretärin Vera Buranits.

Izjava je jasna: Manjina prava mlade perspektive. Neke tih perspektivov nam dava Vera Buranić, ka je od februara sekretarica HAKa. Sažetak intervjua na kraju.

Deutschsprachige Zusammenfassung am Ende des Textes

NOVI GLAS: Zbog “podupljanja” subvencijov vlade odnosno prilagodjenja na inflacijuprilagodjenje na inflaciju-Inflationsbereinigung, ali i drugih loncev je HAK ušao financijsko u višu ligu u prispodobi s prije. Imamo malu redakciju, personal u uredu, jezični seminar. Kako je ta stepen u tvoji očiju?

Vera Buranić: Na svaki način je dobro imati već pinez s kimi moremo već djelati. Vidimo, da imamo i puno već projektov, ke moremo tim financirati. Kod nas nij samo ophodan sistem kakovih klasičnih priredbov, — nego ako je zaistinu sredstav ovde, onda moremo i mi čuda već djelati s tim. Mi smo u savjetu jedino študenstko društvo, ko zastupa mladinu gradišćankih Hrvat:ic. HAK je veliko, nadregionalno društvo. Važno, da se kao takovo vidi i se tako s nami baraće. Mi kanimo da se s svagdir s nami pominaju.

NG: Mladim još nij dost?

VB: Nas mlade moraju uplesti, jer ide za budućnost. Stari imaju iskustvo, ali pravaš različne perspektive da vidiš, ča je aktualno. Kako će izgledati naša budućnost u manjini, ako se mi sada ne zajedno zalažemo za opstanak? Jer koč-kada ćemo i mi biti stari – a mi kanimo u starosti isto još pripadati “živoj“ manjini.

NG: YENYouth of European Nationalities/JEV/MEN je imao za dob pandemije sada jur drugu generalnu sjednicu. Ča je bilo posebno na ovoj?

Iako je zadnja „Generalna“ bila u oktobru, je generalna sjednica sada u maju bila dužička. Većinom smo minjali štatute i poslovni redGeschäftsordnung, tako smo i inkludirali nebinarne osobe. Sada su ada žene, muži i nebinarne osobe inkludirane u najvažniji dokumenti MENaMladina Europskih Narodnosti. To ide najzad na seminar u Csolnoku 2020., kade se je tematizirao intersectionality. Važno je, da svaku manjinu u manjini uključiš i jednostavno znaš, da postoji. To je dobar korak od MEN-a.

NG: Se u tom smislu i moru viditi druge promjene štatutov?

VB: Dodali smo, da MEN ne samo zastupa autohtone i nacionalne manjine nego i etničke i lingvističke manjine. Tomu je došlo, jer se svi ne identificiraju sa statusom autohtonih, a i nek:e aktivisti:ce ne pripadaju samo jednoj kategoriji. Nekoliko manjin nij u svojoj zemlji priznato kot “manjina” ili narodna grupa. Već kot jezična ili etnička grupa. Naprimjer Kašubi, Retoromanci ili Bretonci. Tako nudiš ljudem pristup, ki ga drugdir nebi imali. Iako to znamda znači već djela za MEN, jer je potencijal za već članov ovde.

NG: Valja definicija teoretski i za migrantska odruženja?

Da. MEN suradjuje kao partner s organizacijami ke djelaju s migranti. Ali točnije se nažalost onde ne putim. To bi morali pitati odbor MEN-a. Kot tretu veliku točku smo preminili, da se sada smi generalna sjednica i online održati. Prije je to moralo biti na Vazmenom seminaru. A za sve ki se veselu: slijedeći MEN event će biti kljetu.

NG: Ako ide za planiranje, ti skupa s Terezom Grandić organiziraš jezični seminar za HAK u Hrvatskoj. Kako komplicirano je to dandanas organizirati?

Najmučnije je Erasmus naticaj. Zaistinu potpuno drugi kaliber, pokidob tribaš jako specifične stvari. Europski projekt prava od svagdir sudioni:ce, za Erasmus pravamo iz svake zemlje (Austrija, Hrvatska, Slovačka, Madjarska) barem 5 ljudi. U medjuvrimenu smo puni, first come first serve. A da moremo seminar u Hrvatskoj načiniti, smo i onde pravali partnera, to je preduvjet: Udruga hrvatskih studenata u inozemstvuUHSI sa sjedišćem u Zagrebu, ona ima i u Beču depandansu. K njim imamo dobre veze. A naravno – pandemija nam nutr fuša. Jur zadnje ljeto smo kanili održati seminar. Pokidob s cipljenjem dost brzo dalje ide, se ufamo, da se moremo u juliju busom u Zadar odvesti. Covid-koncept odvisi onda od pravne situacije. Nam je važno, da dojdu svi zdravo opet domom.

NG: Zapravo je to revival. Još za dob Jugoslavije je bilo (ne samo) jezičnih tečajev za GH u Hrvatskoj.

Koliko znam, je to bilo organizirano od Matice iseljenika i skoro potpuno plaćeno od Jugoslavije. Onde su se ljudi upoznali, ki su još sad u vezi ili znamda još u hištvu skupa. Herzblatt manjine (se smije). Nij cilj ali pozitivan efekt usput. Ozbiljno, kada se vidimo s pripadni:cami manjine u drugi zemlja? Kad se vozimo na kakove fešte – ali upoznati ide bolje, ako si par dan skupa. Ufam se, da ćemo najti motivirane ljude s kimi ćemo skupa i ča na noge postaviti. Drugi put znamo, da ćemo molbu postaviti za viši broj sudioni:c, pokidob je interes sada tako velik.

NG: HAK ima od februara tebe u funkciji sekretarice. Zapravo je ta jur postajala prije koč, ča je ta tvoja funkcija?

Ja znam, da je prije postojala ova funkcija, ali do sada je bila duglja pauza. Sekretar:ica je zaposlena od Centra ali djela za HAK. Djelovanje u društvu je teško, ako je odbor za sve odgovoran i jedino ča dostaneš, je dobar odziv od ljudi zvana. Čuda, čuda administratorskoga djela je – ča druga društva mladih gor nimaju. U Koroškoj pokrovna društva to sve preuzamu, Danci u Nimškoj to administrativno djelo isto ne poznaju. Oni su nas veliko gledali kad smo njim rekli ča su naši posli. Smo mi jedini, ki to sve sami djelaju? Kod HAKa se za žitak jako čuda naučiš. Tako je i sad i u mojem poslu kot hakovska sekretarica, ali ja i kod Centra pomažem, na primjer u biblioteki. Uprav planiram opet “hrvatski rally” u Beču – uživo! – ki će biti početkom junija. A-ko-rona da!Kodno “ako bog da” = “Ako korona da” = “a -ko-rona da!


21-ljetna Vera Buranić iz Mjenova je od februara 2021. sekretarica HAKa. Dvi periode, od 2018. do 2020., je bila predsjednica društva, koga potpredsjednica je sada i zato naprimjer zastupa društvo pri sastanki MENa. Vera študira na Bečanskom univerzitetu nutricionizam.


1 Comment

Piši komentar

Your email address will not be published.