Gender po Gradišćanskohrvatsku. Kako koristiti rodnoćutljivi jezik. Wie auf Burgenlandkroatisch Gendern funktionieren kann. Mit Doppelpunkt, Stern oder Gender Gap.
Dvotočka, zvijezda ili gender gap. Mogućnosti koristiti rodnoćutljivi jezik. Grafika: Alex Wukovits.
/

Kako “gendrati” po gradišćanskohrvatsku

ROD I JEZIK U HRVATSKOM JEZIKU – NEKI POKUSI

Pri sastavljenju prvoga izdanja ljetošnjega Novoga glasa se je razvila diskusija o takozvanom rodnoćutljivomrodnoćutljiv – geschlechtergerecht upotribljenju jezika. Ta rič je moja osobna kovanica(Neu-)prägung, standardni pojam je rodnoosjetljivi jezik. Obično je tako, da redakcija odnosno lektorat prepušća dvi odluke dopisni_cam. To je pitanje velikoga ili maloga G/g kod pridjeva G/gradišćansk_a Hrvat_ica i pitanje uključenja rodnoćutljivoga jezika u tekstu.

Jezik nije neutralni medij. Jezik stvara realnost odnosno prešuti stvari, ke se ne imenuju. Jezik je činčin – hier: Handlung i kot takov oblikuje našu svakidašnjicu. U naši teksti su se do sada uglavnom pojavljivali dva obliki i to množina muškoga oblika – misleći na obadva rode – kot na primjer: študenti, savjetniki, političari ili množina muškoga i ženskoga oblika: študenti i študentice, savjetniki i savjetnice, političari i političarke.

“Gendrati” po hrvatsku skoro nepoznato

U zadnjem izdanju smo se onda susreli s oblikom, ki ne podupira ta binarni sistem, nego ki isto uključuje osobe, ke ne slišu ovomu binarnomu konceptu. Da bi se pokazala ta šarolikost, moraju se prekoraknutiüberschreiten odredjene jezične granice i to pomoću novih načinov pisanja. To su na primjer tzv. gendergap študent_ice ili zvijezda študent*ice. U zadnje vrime se koč-toč pojavljuje i dvotočka študent:ice. Ta dvotočka se kod čitanja pomoću kakovih sprav za pročitanje teksta ne pročita, nego se čuje samo kratka pauza, ča odgovara najveć govornomu rodnoćutljivomu jeziku. Oblik študent*ice bi ta sprav za razliku od dvotočke pročitala kotno: „študent zvijedza ice“.

U nimški teksti nam je ta način pisanja bilo ke varijante dobro poznat, u hrvatski teksti smo do sada rijetkokad vidili takov oblik, zato nam se je činio neobičan. Zvana toga smo imali poteškoće, kako se njim u hrvatskom jeziku pravilno koristiti. Ipak je hrvatski kot slavski jezik po strukturi i ovde osebujno po pokazanju roda drugačiji od nimškoga jezika.

Zato slijedi sada kratki pregled odnosno pokus prikazanja jezičnih mogućnosti u vezi s rodnoćutljivim jezikom, ufajući se, da se u naši hrvatski teksti najde u budućnosti već šarolikosti. Sljedeće preporuke su zaista stoprv pokus i potpuno mi je jasno, da pojedine jezične pojave kot na primjer glasovne promjene otežavajuotežavati – erschweren pisanje tim jezikom. Potribne ćedu ada biti različne iznimkeiznimka-Ausnahme, ke ćedu se s upotribljavanjem rodnoćutljivoga jezika polako razvijati.

Dvotočka, zvijezda ili gender gap. Mogućnosti upotribljenja rodnoćutljivoga jezika. Grafike: Alex Wukovits.

Imenice, glagoli, pridjevi, broji, zamjenice i prilogi su u hrvatskom preminljivepreminljive – veränderbar, gramm.: flektierend riči ili djelomično preminljive. To su te vrste riči, ke se – bar u neki situacija – odnašaju na rod i na ke se triba paziti, kad se kani pisati rodnoćutljivim jezikom. Donosit ćedu se sada dvi rečenice, ke ćedu se potom presaditi u različne varijante.

  • Četire mlade študentice, ke rado pišu, su čera objavile novi članak.
  • Četiri mladi študenti, ki rado pišu, su čera objavili novi članak.

Spominjanje dvih rodov

  1. Četiri mlade študentice i mladi študenti, ki rado pišu, su čera objavili novi članak.
  2. ČetirE mladE študentiCE, kE rado pišu, su čera objavilE novi članak.
  3. Četire/četiri mlade/mladi študentice/študenti, ke/ki rado pišu, su čera objavile/objavili novi članak.
  4. Četir/i/e mlad/i/e študenti/ce, k/i/e rado pišu, su čera objavil/i/e novi članak.

Obično je tako, da za opis mišane skupine ljudi hasnujemo mušku množinu. To znači, da se muški oblik pridjevov, brojev, zamjenic i glagolov u prošlosti odnašaju na študentice i študente. U varijanti 1 sam ada poštujući gramatiku ostavila četiri, ki i objavili. U ostali varijanta prikazujem moguće oblike, ki se odnašaju prvič samo na muški i drugič samo na ženski rod.

Dekonstrukcija binarnoga sustava

  1. Četir_e mlad_e študent_ice, k_e rado pišu, su čera objavi_le novi članak.
  2. Četiri*e  mladi*e študenti*ce, ki*e rado pišu, su čera objavili*e novi članak.
  3. Četir:e  mlad:e študent:ice, k:e rado pišu, su čera objavi:le novi članak.
  4. Četi_re mla_de štude_ntice, k_e rado pišu, su čera obja_vile novi članak.

Dolnja crta, zvijezda i dvotočka se hasnuju na isti način i to ili po korijenu (primjer 1 i 3) ili med muškim i ženskim nastavkom (primjer 2). Primjer 4 se služi takozvanom dinamičnom dolnjom crtom.  Ta crta se more staviti na bilo ko mjesto u riči. Ovom varijantom se zato jako lako barata.

Neutralna formulacija

Ako se čitljivostčitljivost – Lesbarkeit stavlja u pitanje odnosno ako manjka mjesta, moru se i hasnovati neutralne formulacije. S jedne strani se te formulacije odnašaju na sve, s druge strani ne postoji jezična vidljivost roda.

Nekoliko primjerov: peršona/osoba, osoblje, ljudi, mladina, stanovničtvo, peljačtvo organizacije, odbor Hak-a, projektni tim

Piši komentar

Your email address will not be published.